Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

ROA (Return on Assets) Wat is Het en Hoe Wordt Het Berekend?

In het volgende artikel gaan we een interessante metriek bekijken als financiële analisten die we zijn: de ROA (Return on Assets)

ROA (Return on Assets)

Wat is de ROA-ratio?

De ROA (Return on Assets) is een financiële metriek die de winstgevendheid van een bedrijf meet in verhouding tot haar totale activa. Stel je voor dat je bedrijf een grote opslagplaats is vol met gereedschap en middelen die je helpen geld te verdienen. Nu, hoe weet je of je die middelen slim gebruikt om winst te maken? Daar komt de ROA om de hoek kijken.

Het rendement op activa, of ROA, is als een thermometer die meet hoe goed je je activa gebruikt om winst te genereren. Het is als het berekenen van hoeveel winst je maakt voor elke euro die je hebt geïnvesteerd in je activa. Deze metriek is essentieel om te beoordelen hoe efficiënt je je middelen gebruikt om inkomsten te genereren.

Bijvoorbeeld, een ROA van 20% betekent dat voor elke 100 euro aan activa, de nettowinst van het bedrijf 20 euro is. Dus, een hoge ROA is altijd beter, omdat het bedrijf minder activa nodig heeft om een bepaald winstniveau te behalen. Bovendien, met een hogere ROA, zullen de benodigde activa minder zijn voor hetzelfde winstniveau, waardoor de investering die nodig is om ze te behouden lager zal zijn.

Wat is de formule voor ROA (Return on Assets)?

De ROA is een sleutelmaatstaf voor winstgevendheid die de nettowinst van een bedrijf vergelijkt met het totaal van haar activa. Het wordt berekend door de nettowinst te delen door de totale activa en wordt uitgedrukt als een percentage.

ROA formule

Kortom, de ROA vertelt je hoeveel winst je maakt voor elke euro die je hebt geïnvesteerd in activa. Een hogere ROA geeft een grotere efficiëntie aan in het gebruik van activa om winst te genereren. Het is een essentieel instrument om de operationele efficiëntie en winstgevendheid van een bedrijf te beoordelen in verhouding tot haar beschikbare middelen.

Wat is een ideaal ROA-ratio?

Het ideale ROA-ratio kan variëren afhankelijk van de industrie en de specifieke context van elk bedrijf. Echter, over het algemeen wordt een hogere ROA gunstig beschouwd, omdat het aangeeft dat het bedrijf meer winst genereert per euro die is geïnvesteerd in activa. Een hoge ROA duidt op een grotere efficiëntie in het gebruik van activa om winst te genereren.

Desalniettemin, in algemene termen, zou een ROA als goed kunnen worden beschouwd wanneer het hoger is dan 10%. Dit betekent een rendement van meer dan 10 euro voor elke 100 euro aan investeringen in activa.

In elk geval is het raadzaam om de ROA te vergelijken met die van andere bedrijven in dezelfde sector. Maar bovendien moet rekening worden gehouden met de fase waarin het bedrijf zich bevindt, of het nu in een groeifase is of al in een consolidatiefase.

Wat gebeurt er als ik een negatieve ROA (Return on Assets) heb?

Een negatieve ROA betekent dat het bedrijf geen winst maakt, maar verliezen lijdt. In dit geval is de teller van de ratio negatief, en dus is het resultaat negatief.

Hoe wordt de ROA-ratio geïnterpreteerd?

De sleutel ligt hier in hoe de ROA moet worden geïnterpreteerd. Welnu, we hebben al gezegd dat de ROA varieert per industrie. Echter, hier zijn enkele algemene richtlijnen voor het interpreteren van de ROA:

 • Hoge ROA: Een hoge ROA geeft aan dat het bedrijf een aanzienlijk rendement behaalt op zijn activa, wat wijst op goed management en operationele efficiëntie. Dit kan een positieve indicator zijn voor investeerders, omdat het laat zien dat het bedrijf zijn middelen effectief gebruikt om winst te genereren.
 • Lage ROA: Een lage ROA kan daarentegen aangeven dat het bedrijf zijn activa niet efficiënt gebruikt om winst te genereren. Dit kan het gevolg zijn van verschillende factoren, zoals slecht management, hoge operationele kosten of intense concurrentie op de markt. Een lage ROA kan een waarschuwingssignaal zijn voor investeerders en kan verder onderzoek vereisen om verbeterpunten te identificeren.
 • Vergelijking met de sector: Het is belangrijk om de ROA van een bedrijf te vergelijken met die van andere bedrijven in dezelfde sector of industrie voor een nauwkeurige beoordeling. Een ROA die hoger is dan het sectorgemiddelde kan wijzen op een sterke concurrentiepositie, terwijl een ROA die lager is dan het sectorgemiddelde kan duiden op de noodzaak van verbeteringen in operationele efficiëntie.

We moeten ook in gedachten houden dat dit slechts algemene richtlijnen zijn en dat de interpretatie van de ROA moet worden gedaan in de specifieke context van het bedrijf en zijn industrie. Bovendien kunnen factoren zoals de bedrijfsstrategie, de levenscyclus van het bedrijf en de economische omstandigheden van invloed zijn op wat wordt beschouwd als een hoge of lage ROA voor een bepaald bedrijf.

Ter oriëntatie geef ik een tabel met gemiddelde ROA’s van verschillende gebruikelijke industrieën:

gemiddelde ROA

ROA’s van verschillende gebruikelijke industrieën

Deze gegevens tonen aan dat de industrieën met de hoogste ROA’s meestal die zijn met minder behoefte aan investeringen in fysieke activa, zoals technologie en non-alcoholische dranken. In tegenstelling hiermee hebben sectoren zoals transport en diensten, die meer kapitaalintensief zijn, meestal lagere ROA’s.

👉 Voor meer informatie over andere financiële ratio’s, bezoek ons kernartikel: Hoe analyseer je een bedrijf op basis van fundamentele ratio’s?

Hoe wordt de ROA-ratio berekend? | Praktisch voorbeeld

Laten we met een heel eenvoudig voorbeeld zien hoe de ROA van een bedrijf worden berekend voor het boekjaar:

Stel dat we de volgende gegevens hebben (alles in euro);

 • Schulden: 10.000
 • Eigen vermogen: 15.000
 • EBIT: 8.000
 • Rente: 500
 • Belastingen: 1.875

Om de activa te berekenen, moeten we onthouden dat deze gelijk zijn aan de passiva plus het eigen vermogen:

Activa: 15.000+10.000= 25.000

Voor de nettowinst trekken we rente en belastingen af ​​van de EBIT:

Nettowinst: EBIT – Rente – Belastingen = 8.000-500-1.875 = 5.625

De ROA zou zijn: 5.625/25.000 = 0,225

De interpretatie van de uitkomst is dat het bedrijf voor elke 100 euro die in activa wordt geïnvesteerd, een nettowinst van 22,5 euro behaalt.

Hoe kan een bedrijf zijn ROA (Return on Assets) verbeteren?


Er zijn verschillende manieren waarop een bedrijf zijn ROA kan verbeteren:

 1. Verhoging van de omzet: Dit kan worden bereikt door effectieve marketingstrategieën te implementeren om meer klanten aan te trekken.
 2. Kosten verlagen: Door onnodige kosten te verminderen en de efficiëntie in productie en het gebruik van middelen te verbeteren, kan dit worden bereikt.
 3. Efficiëntie verbeteren: Dit omvat de implementatie van effectieve management systemen en de adoptie van kwaliteitsmanagementpraktijken.
 4. Investeringen in activa: Het investeren in productieve activa, zoals machines, technologie of intellectueel eigendom, kan helpen om de ROA te verbeteren door hogere inkomsten te genereren of op lange termijn kosten te verlagen.

Verschillen tussen ROA en ROE


In tegenstelling tot de ROA heeft de ROE als noemer het eigen vermogen van het bedrijf, dat kan worden berekend als de activa verminderd met de passiva van de onderneming.

Zowel de ROE als de ROA worden gebruikt om de winst gegenereerd door het bedrijf te meten. Echter, beide ratio’s moeten samen met andere indicatoren worden gebruikt, omdat bijvoorbeeld het niveau van de schuldenlast van het bedrijf niet bekend is.

Bovendien moet de vergelijking van de ROE en ROA worden gedaan met die van andere bedrijven in dezelfde sector, of met het sectorgemiddelde.

Beperkingen van de ROA (Return on Assets)


De belangrijkste beperking van de ROA is dat geen rekening wordt gehouden met het niveau van de leverage van het bedrijf. Dit in tegenstelling tot de ROE die in de noemer het eigen vermogen (activa minus passiva) omvat.

We kunnen het als volgt bekijken: Bij ROA vergelijken we het rendement van de investeerders (de nettowinst), met de activa die worden gefinancierd door zowel de investeerders als de crediteuren via schulden.

Om deze inconsistentie te corrigeren, kunnen de volgende alternatieve formules worden gebruikt:

ROA alternatieve formule
ROA alternatieve formule

In de formules is ’t’ het belastingtarief, terwijl EBIT het operationele resultaat is.

Andere winstgevendheidsratio’s:

 1. ROI (Return on Investment): De ROI meet de winstgevendheid van een investering door de behaalde winst te vergelijken met de kosten van de investering. Het wordt berekend door de nettowinst van de investering te delen door de kosten van de investering en wordt uitgedrukt als een percentage. Het is een belangrijke maatstaf om de efficiëntie van een investering te beoordelen.
 2. ROE (Return on Equity): De ROE meet de winstgevendheid ten opzichte van het eigen vermogen van de aandeelhouders. Het wordt berekend door de nettowinst van het bedrijf te delen door het eigen vermogen van de aandeelhouders en wordt uitgedrukt als een percentage. Een hoge ROE duidt op een grotere efficiëntie in het gebruik van het kapitaal van de aandeelhouders om winst te genereren.
 3. ROCE (Return on Capital Employed): De ROCE meet de winstgevendheid van een bedrijf in verhouding tot het totale gebruikte kapitaal, inclusief zowel eigen als vreemd vermogen (schuld). Het wordt berekend door de operationele winst te delen door het totale gebruikte kapitaal en wordt uitgedrukt als een percentage. Het is een nuttige maatstaf om te beoordelen hoe efficiënt een bedrijf zijn kapitaal gebruikt om winst te genereren.

Kortom, de ROA is een financiële maatstaf van fundamentele analyse, die probeert te meten hoe efficiënt een bedrijf is in het behalen van winst, voor elke euro die is geïnvesteerd in het kapitaal.

Gerelateerde artikelen

Wat is een Balance Sheet (Balans)?
De balance sheet is een van de belangrijkste financiële overzichten van een bedrijf, waarin de economische situatie op een bepaald moment wordt weergegeven. Met andere woorden, de balance sheet geeft weer wat de vermogenssituatie van een bedrij...