Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Hoe de schuld -, solvabiliteits- en liquiditeitsratio van een bedrijf beoordelen? | Formules en interpretatie

Wat is schuld?

Wat schuld mogelijk maakt, is het analyseren van het percentage van externe financiering dat een bedrijf heeft ten opzichte van zijn vermogen. Het is een wiskundige verhouding die het totale percentage van de schuld vertegenwoordigt dat een bedrijf heeft in relatie tot zijn eigen middelen.

De professor van EAE Business School, Juan Carlos Higueras, beschrijft het heel goed door het te vergelijken met een zeer gebruikelijke situatie waar de meeste mensen doorheen gaan: wanneer je een huis koopt met een hypotheek, is de schuldgraad het percentage van de waarde van het gehypothekeerde huis. Als de bank ons een hypotheek verleent voor 80% van de waarde ervan, is onze schuld 80%.

Schuld ratio's

Daarom wordt de schuldgraad gebruikt om te weten welk percentage van de activa van een bedrijf wordt gefinancierd door schuld. Op deze manier kennen we de externe financiering waarover het bedrijf zelf beschikt en zijn eigen middelen, waardoor we een duidelijk panoramisch beeld krijgen van hoe het bedrijf wordt gefinancierd en de hefboomwerking die het heeft.

Het is om al deze redenen dat de schuldratio’s ons in staat stellen om te analyseren wat de financiële structuur van een bedrijf is. We gebruiken deze ratio’s om te weten hoeveel schuld een bedrijf heeft en de relatie tussen die schuld en andere financiële grootheden (activa, winsten, enz.) Op deze manier kunnen we financiële risico’s voorzien en moeilijkheden om rentebetalingen aan te gaan en zelfs beoordelen of een bedrijf een te hoog schuldniveau heeft om erin te investeren.

👉 Het kennen van de schuldgraad van een bedrijf is essentieel om een correcte beoordeling van het bedrijf te kunnen maken. Weet je hoe dat gedaan wordt? We leggen het uit in dit artikel: Fundamentele analyse op de beurs – Ratio’s, methoden en soorten bedrijven.

Verschillen tussen schuldgraad, liquiditeitsratio en solvabiliteitsratio

Het is handig om drie concepten te onderscheiden die soms verward worden:

 • De liquiditeitsratio wordt gebruikt om de mogelijkheden van een bedrijf te analyseren om bepaalde kortetermijnfinanciële verplichtingen aan te gaan.
 • De schuldgraad weerspiegelt het percentage van externe financiering van een bedrijf.
 • De solvabiliteitsratio is het vermogen van een bedrijf om zijn schulden te voldoen met behulp van zijn activa.

Vervolgens zullen we ons richten op enkele van de belangrijkste schuldgraden, evenals hun formules en interpretatie. Geen van hen is beter dan de andere, en het is misschien niet nodig om ze allemaal in overweging te nemen, maar ze geven allemaal informatie over de schuldgraad van een bedrijf. Afhankelijk van de sector waartoe een bedrijf behoort, kan een waarde in een ratio al dan niet als excessief worden beschouwd, dus de sector waartoe een bedrijf behoort moet altijd in overweging worden genomen bij het analyseren van de schuldgraden.

Schuldgraad | Formule en interpretatie

Het meet de verhouding tussen het kapitaal dat door de schuldeisers (schuld = debt) en het kapitaal dat door de aandeelhouders (eigen vermogen = equity). De formule van de schuldgraad is als volgt:

Schuldgraad = Nettoschuld / Netto Eigen Vermogen

Dit is een snelle tool die ons de financiële hefboomwerking van een bedrijf aangeeft; dat wil zeggen, het geeft een idee van de mate waarin het bedrijf gebruik maakt van schulden om zijn operaties te financieren en de interpretatie is:

 • Een ratio van 1,0 betekent dat een bedrijf zijn projecten financiert met een evenwichtige combinatie van schulden en eigen vermogen.
 • Een hoge ratio (> 2,00) van schuld ten opzichte van eigen vermogen is zorgwekkend, omdat dit gevaarlijke hoeveelheden hefboomwerking kan aangeven.
 • Een kleine ratio (<0,3) kan aangeven dat er een conservatief management is dat niet bereid is risico’s te nemen.

Schuld tot Activa | Formule en interpretatie

Dit is een ratio die de schuld van een bedrijf in vergelijking met zijn activa toont, waardoor vergelijkingen van hefboomwerking kunnen worden gemaakt tussen verschillende bedrijven. Hoe hoger de verhouding, hoe groter de mate van financiële hefboomwerking en dus het financiële risico.

Schuld tot Activa = Netto Financiële Schuld / Totaal Activa

Het is een tool die vaak wordt gebruikt om de kapitaalstructuur van een bedrijf te meten.

Rente Dekking | Formule en interpretatie

Deze ratio meet de capaciteit van het bedrijf om voldoende middelen te genereren om de schuld van het bedrijf aan te gaan. Ik laat u met de formule van de rente dekking:

Rente Dekking = Bedrijfsresultaat / Financiële Kosten

Hoe hoger de positieve waarden die we van deze ratio krijgen, hoe groter de capaciteit van het bedrijf om de rentekosten aan te gaan.

Solvabiliteitsratio | Formule en interpretatie

De solvabiliteit meet het vermogen van een bedrijf om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Deze indicator geeft aan welk deel van de schuld is gedekt door zijn eigen activa, hoewel dit niet garandeert dat de schuldeiser op het aangegeven moment zal worden betaald, aangezien er liquiditeitsproblemen kunnen ontstaan.

Solvabiliteitsratioformule = Totaal Activa / Totaal Passiva

En met betrekking tot de interpretatie ervan:

 • Een ratio ver onder 1,5 geeft aan dat het bedrijf mogelijk niet de solvabiliteit heeft om al zijn schulden met zijn activa te dekken, dus hoe dichter bij nul, hoe meer risico het bedrijf loopt.
 • Daarentegen betekent een solvabiliteitsratio ver boven 1,5 dat het bedrijf veel meer middelen in kas heeft en daarom niet zo efficiënt is als het zou kunnen zijn. We zouden zeggen dat het te veel inactieve middelen heeft.
 • Terwijl een ratio van 1,5 (of dichtbij), wordt gezien als de perfecte balans. Het bedrijf heeft voldoende activa om al zijn schulden te dekken, maar zonder te veel inactieve middelen

Zuurtest | Formule en interpretatie

Het bedrijf heeft een minimumniveau van voorraad nodig om zijn activiteiten voort te zetten. Hiervoor gebruiken we de zuurtestratio die ons de onmiddellijke liquiditeit van een bedrijf aangeeft, dat wil zeggen, het is een indicator die ons het kortetermijnliquiditeitsniveau van een bedrijf toont.

Zuurtest Ratio = (Vlottende Activa – Voorraden) / Vlottende Passiva

Dus, de interpretatie van de zuurtest is als volgt:

 • Minder dan 1: Dit zou een te hoge vlottende passiva in verhouding tot het actief aangeven, en het zou raadzaam zijn om voorraden te verkopen om beter om te kunnen gaan met kortetermijnschulden, of het zou kunnen worden geconfronteerd met problemen door gebrek aan liquiditeit. In dit geval zou het de zuurtest niet hebben doorstaan.
 • Meer dan 1: Geeft aan dat het bedrijf voldoende middelen heeft om zijn kortetermijnverplichtingen na te komen. In dit geval zou het de zuurtest hebben doorstaan. Echter, als de ratio veel groter zou zijn dan één, zou dit opnieuw aangeven dat het inactieve middelen heeft:
 • Dichtbij 1: Is opnieuw de ideale ratio, het bereiken van een evenwicht tussen schulden gedekt met de eigen liquiditeit van het bedrijf, maar zonder inactieve middelen te hebben.

Current Ratio | Formule en interpretatie

Deze ratio wordt gebruikt om te kijken of het bedrijf in staat is om zijn kortetermijnschulden aan te gaan. De formule om de current ratio te berekenen is als volgt:

Current Ratio = Actuele Activa / Actuele Passiva

De current ratio wordt geïnterpreteerd als volgt:

 • Als de current ratio groter is dan 1, heeft het bedrijf voldoende lopende activa om zijn kortetermijnverplichtingen te dekken. Dit kan aangeven dat het bedrijf solvabel is en een goede financiële situatie heeft.
 • Als de current ratio kleiner is dan 1, kan het bedrijf moeite hebben om aan zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen. Dit kan aangeven dat het bedrijf in een precaire financiële situatie verkeert.
 • Als de current ratio gelijk is aan 1, heeft het bedrijf precies de lopende activa die nodig zijn om zijn kortetermijnverplichtingen te dekken. Dit kan duiden op een stabiele financiële situatie, maar niet noodzakelijk een sterke.

Betalingscapaciteit

Het meet het vermogen van het bedrijf om zijn financiële schuld aan te gaan op basis van zijn EBITDA-generatie (winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisaties). Het kan zowel worden gemeten ten opzichte van de totale financiële schuld als van de netto financiële schuld.

Betalingscapaciteit = Netto Financiële Schuld / EBITDA

Het is een ratio die de financiële gezondheid van het bedrijf laat zien. Hoe lager de waarde van de ratio, hoe minder problemen het bedrijf zal hebben met het betalen van de schuld

 • Als de ratio lager is dan 2, hebben we te maken met een bedrijf met een goede schuldbetalingscapaciteit.
 • Als het meer dan 4 is, kan het bedrijf een financieel probleem hebben.

Conclusies over de schuldratio

Zonder twijfel zijn de verschillende schuldratio’s die we hebben gezien essentieel om de financiële situatie van een bedrijf te beoordelen, echter, onze fundamentele analyse, zou verder moeten gaan en het niet alleen hierbij laten.

Er zijn in feite verschillende redenen waarom het belangrijk is om andere ratio’s en indicatoren te overwegen naast de schuldratio bij het beoordelen van de solvabiliteit van een bedrijf. Een van de belangrijkste redenen is dat de schuldratio slechts een gedeeltelijk beeld geeft van de financiële situatie van het bedrijf. Bijvoorbeeld, de schuldratio houdt geen rekening met de prestaties van het bedrijf noch met zijn vermogen om in de toekomst inkomsten en winsten te genereren.

Daarom zouden we ook andere ratio’s moeten meten van bedrijfswaardering zoals PER, EV/EBITDA of Free Cash Flow, zonder de winst per aandeel te vergeten

Een andere reden waarom het belangrijk is om andere ratio’s en indicatoren te overwegen, is dat de schuldratio een vertekend beeld kan geven van de solvabiliteit van een bedrijf in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld, als het bedrijf een grote hoeveelheid vaste activa heeft, kan zijn schuldratio laag zijn, zelfs als het moeite heeft om zijn schulden te betalen.

Samengevat, de schuldratio is een belangrijke maatstaf voor het beoordelen van de solvabiliteit van een bedrijf, maar het is niet de enige. Voor een volledige beoordeling van de financiële situatie van het bedrijf, is het belangrijk om andere ratio’s en inkomsten- en prestatie-indicatoren te overwegen.

Gerelateerde artikelen

Wat is een Balance Sheet (Balans)?
De balance sheet is een van de belangrijkste financiële overzichten van een bedrijf, waarin de economische situatie op een bepaald moment wordt weergegeven. Met andere woorden, de balance sheet geeft weer wat de vermogenssituatie van een bedrij...