Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Wat is OpEx (Operating Expenses)?

Wanneer we een bedrijf analyseren, richten we ons vaak op de grote investeringen en groeistrategieën. Maar wat gebeurt er met die uitgaven die als olie in de motor zijn, en alles dagelijks soepel laten draaien? Daar komt OpEx om de hoek kijken.

Wat is OpEx?

Wat is de OpEx van een bedrijf?

De OpEx (Operating Expenditure) verwijst naar de terugkerende en noodzakelijke uitgaven om de dagelijkse operaties van een bedrijf te onderhouden. Dit omvat kosten zoals salarissen, huur, nutsvoorzieningen, kantoorbenodigdheden en andere uitgaven die nodig zijn om de bedrijfsactiviteiten draaiende te houden. De OpEx wordt als uitgave geregistreerd in de winst- en verliesrekening van het bedrijf en is essentieel voor het beoordelen van de operationele efficiëntie en de financiële gezondheid op korte termijn.

Stel je een bedrijf voor als een motor die beweegt op de financiële markt. Natuurlijk heeft het brandstof nodig om te functioneren, maar het heeft ook dingen nodig zoals de betaling van de werknemers, de huur van het kantoor en de benodigdheden die nodig zijn om te opereren. Dit zijn de uitgaven die de motor van het bedrijf draaiende houden, en dat is precies wat de OpEx doet. Het zijn de noodzakelijke uitgaven om de dagelijkse operaties van het bedrijf draaiende te houden.

Maar waarom is het belangrijk om de OpEx te begrijpen bij het analyseren van een bedrijf? Denk er op deze manier over: als je je auto niet in goede staat houdt, is de kans groot dat je problemen onderweg tegenkomt. Op dezelfde manier, als je je operationele uitgaven niet goed beheert, kan je bedrijf te maken krijgen met financiële moeilijkheden of zelfs met verlies van concurrentievermogen op de markt.

Dus, de volgende keer dat je de financiën van een bedrijf bekijkt, vergeet dan de OpEx niet. Het is de brandstof die de financiële motor van het bedrijf draaiende houdt en je in staat stelt om de operationele efficiëntie en de financiële gezondheid op korte termijn te beoordelen.

Welke uitgaven omvat de OpEx van een bedrijf?

Als het gaat om het analyseren van een bedrijf, is het begrijpen van de verschillende posten die de OpEx vormen essentieel om een duidelijk beeld te krijgen van de operationele efficiëntie en de financiële gezondheid. Laten we de belangrijkste componenten van de OpEx opsplitsen:

 • Verkoop-, Algemene en Administratieve Kosten (SG&A): Deze kosten omvatten een breed scala aan uitgaven die verband houden met verkoop-, marketing-, administratieve en algemene bedrijfsactiviteiten. Ze omvatten salarissen van personeel, kantoorgehuur, nutsvoorzieningen, verzekeringen, kantoormateriaal en andere kosten die verband houden met het dagelijkse beheer van het bedrijf.
 • Afschrijving en Amortisatie: Hoewel ze technisch gezien geen contante uitgaven zijn, worden afschrijving en amortisatie beschouwd als onderdeel van de OpEx omdat ze de geleidelijke toewijzing van de kosten van materiële en immateriële activa gedurende hun nuttige levensduur vertegenwoordigen. Afschrijving is van toepassing op vaste activa zoals gebouwen en machines, terwijl amortisatie van toepassing is op immateriële activa zoals patenten en handelsmerken.
 • Overige Operationele Kosten: Naast de SG&A-kosten en afschrijving/amortisatie, kan de OpEx een verscheidenheid aan andere kosten omvatten die nodig zijn om de bedrijfsactiviteiten gaande te houden. Dit kan kosten omvatten zoals transport, benodigdheden, zakenreizen, evenementenorganisatie, enzovoort.

Deze posten samen vormen de totale OpEx van een bedrijf en bieden een gedetailleerd beeld van de kosten die nodig zijn om het bedrijf dagelijks te onderhouden en te exploiteren.

Hoe wordt de OpEx berekend? | Formule

Het is een feit dat er geen enkele gestandaardiseerde formule is om de OpEx te berekenen, omdat dit afhangt van de specifieke kosten van elk bedrijf. Het kan echter worden bepaald door alle operationele kosten op te tellen die nodig zijn om de bedrijfsactiviteiten te onderhouden.

Dus, om de OpEx te bepalen, moet men deze binnen de financiële overzichten kunnen identificeren.

Het identificeren van de OpEx in de financiële overzichten kan ingewikkeld lijken, maar er is eigenlijk een vrij eenvoudige manier om dit te doen. De sleutel is om te kijken naar de winst- en verliesrekening van het bedrijf.

Binnen de winst- en verliesrekening van het bedrijf, onder de brutowinst, verschijnen verschillende uitgavenposten die worden afgetrokken van de brutowinst om tot de operationele winst of EBIT (volgens de Engelse afkorting) te komen.

Deze uitgavenposten vormen samen de totale OpEx van het bedrijf.

👉 Voor meer informatie: Fundamentele analyse – Ratio’s, methoden en soorten bedrijven

Voorbeeld van het identificeren van de OpEx in een beursgenoteerd bedrijf

Laten we een eenvoudig voorbeeld bekijken van hoe de OpEx te identificeren.

Stap 1: Identificeer de winst- en verliesrekening

Het eerste is om naar de financiën van het bedrijf te gaan. Ik laat je het zien met een voorbeeld van Airbus SE.

Aırbs OpEx

Stap 2: Identificeer de OpEx-posten binnen de winst- en verliesrekening

Binnen de winst- en verliesrekening van het bedrijf, onder de brutowinst, verschijnen verschillende uitgavenposten die worden afgetrokken van de brutowinst om tot de operationele winst of EBIT (volgens de Engelse afkorting) te komen. Deze uitgavenposten vormen samen de totale OpEx van het bedrijf. Heel goed, laten we ze identificeren:

De operationele kosten (OpEx) in de gepresenteerde winst- en verliesrekening zijn:

 1. Verkoopkosten: €226 miljoen voor de periode eindigend op 31 maart 2024, en €198 miljoen voor de periode eindigend op 31 maart 2023.
 2. Administratieve kosten: €440 miljoen voor de periode eindigend op 31 maart 2024, en €382 miljoen voor de periode eindigend op 31 maart 2023.
 3. Onderzoek- en ontwikkelingskosten: €743 miljoen voor de periode eindigend op 31 maart 2024, en €688 miljoen voor de periode eindigend op 31 maart 2023.

Deze kosten worden doorgaans opgenomen onder OpEx, omdat ze direct gerelateerd zijn aan de lopende operationele kosten van het bedrijf.

Geweldig! We hebben ze. Laten we nu de OpEx berekenen.

Stap 3: Bereken de OpEx

Het enige wat we nu nog moeten doen, is de OpEx-items optellen die we in de vorige stap hebben geïdentificeerd.

Airbus OpEx
Airbus OpEx

De totale operationele kosten (OpEx) voor de gegeven perioden zijn als volgt berekend:

 • Verkoopkosten: €226 miljoen (2024), €198 miljoen (2023)
 • Administratieve kosten: €440 miljoen (2024), €382 miljoen (2023)
 • Onderzoek- en ontwikkelingskosten: €743 miljoen (2024), €688 miljoen (2023)
 • Totale OpEx: €1409 miljoen (2024), €1268 miljoen (2023)

👉 Voor meer informatie: Hoe analyseer je een bedrijf op basis van fundamentele ratio’s?

Hoe wordt de OpEx geïnterpreteerd?

Bij het interpreteren van de OpEx van een bedrijf is het cruciaal om verschillende belangrijke factoren in overweging te nemen:

 • Vergelijking met de sector: Het observeren van hoe de OpEx van het bedrijf zich verhoudt tot andere bedrijven in dezelfde sector kan een belangrijk perspectief bieden op de operationele efficiëntie. Een hogere of lagere OpEx dan het sectorgemiddelde kan wijzen op sterke of zwakke punten in het kostenbeheer van het bedrijf in vergelijking met zijn concurrenten.
 • Operationele winst en operationele marge: De OpEx is een cruciaal onderdeel voor het berekenen van de operationele winst (ook bekend als EBIT, naar de Engelse afkorting) en de operationele marge van een bedrijf. Dit zijn twee van de meest relevante maatstaven in de winst- en verliesrekening, omdat ze de winstgevendheid van de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf vertegenwoordigen. Een lagere OpEx kan resulteren in een hogere operationele winst en operationele marge, wat een hogere winstgevendheid voor het bedrijf impliceert.
 • Evaluatie van de marges: Idealiter willen we dat de operationele marge zo hoog mogelijk is, omdat dit wijst op een grotere efficiëntie in het genereren van winst uit de bedrijfsactiviteiten. Om echter te bepalen of de marges goed of slecht zijn, is het cruciaal om ze te vergelijken met de marges van de sector. Als de operationele marge van het bedrijf aanzienlijk lager is dan het sectorgemiddelde, kan dit erop wijzen dat het bedrijf te veel uitgeeft in verhouding tot zijn inkomsten, wat op lange termijn de winstgevendheid kan beïnvloeden.

Uiteindelijk, bij het interpreteren van de OpEx, is het belangrijk om niet alleen rekening te houden met de hoeveelheid operationele uitgaven van het bedrijf, maar ook hoe deze uitgaven zich verhouden tot andere bedrijven in de sector en hoe ze invloed hebben op belangrijke metrics zoals de operationele winst en de operationele marge. Dit biedt een completer beeld van de operationele efficiëntie en winstgevendheid van het bedrijf in de context van zijn industrie.

CapEx vs Opex. Wat zijn de verschillen?

Laten we nu praten over de verschillen tussen CapEx en OpEx.

 • CapEx en OpEx zijn als de twee kanten van dezelfde medaille in de wereld van bedrijfsfinanciën. In één zin kunnen we zeggen dat CapEx een investering is en OpEx een uitgave.
 • CapEx of Capital Expenditure is een langetermijninvestering om je bedrijf te laten groeien. Het is het geld dat je uitgeeft aan grote en duurzame zaken, zoals nieuwe apparatuur, renovaties van faciliteiten of zelfs de bouw van een nieuw hoofdkantoor.

Aan de andere kant zijn OpEx of Operating Expenditure de uitgaven die dagelijks worden gedaan om je bedrijf soepel te laten draaien. Dit omvat zaken zoals salarissen, huur, kantoorbenodigdheden en andere terugkerende operationele kosten. Het is als de onderhoudskosten van je auto, zoals benzine en olie, die nodig zijn om hem elke dag te laten rijden.

Het belangrijkste verschil tussen CapEx en OpEx is de tijdshorizon en het doel van elk. Terwijl CapEx zich richt op langetermijninvesteringen die de groei en uitbreiding van het bedrijf stimuleren, richt OpEx zich op de dagelijkse operationele kosten die nodig zijn om de bedrijfsactiviteiten te onderhouden.

Andere financiële ratio’s om te volgen

 • Operationele Marge: De operationele marge is een maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf die aangeeft hoeveel van elke dollar aan verkopen wordt omgezet in winst vóór belastingen en rente. Het wordt berekend door de operationele winst te delen door de totale inkomsten en wordt uitgedrukt als een percentage. Een hogere operationele marge duidt op een grotere efficiëntie in het genereren van winst uit bedrijfsactiviteiten.
 • CapEx (Capital Expenditure): CapEx verwijst naar de uitgaven van een bedrijf voor het verwerven, onderhouden of verbeteren van tastbare activa die naar verwachting toekomstige economische voordelen zullen genereren. Dit omvat investeringen in apparatuur, machines, infrastructuur en andere langetermijnactiva die essentieel zijn voor de werking en groei van het bedrijf. CapEx wordt geregistreerd als investeringsuitgave in de financiële overzichten en is cruciaal voor de langetermijngroei en concurrentievermogen van het bedrijf.
 • Geïnvesteerd Kapitaal: Dit is het totale bedrag aan geld dat een bedrijf heeft toegewezen aan tastbare en ontastbare activa, zoals apparatuur, eigendommen, technologie en andere middelen die nodig zijn om zijn bedrijfsactiviteiten uit te voeren.
 • ROE (Return on Equity): Dit is een maatstaf voor de financiële rentabiliteit die de nettowinst van een bedrijf vergelijkt met het eigen vermogen van de aandeelhouders. Het wordt berekend door de nettowinst te delen door het eigen vermogen en wordt uitgedrukt als een percentage. De ROE laat zien hoeveel winst wordt gegenereerd in verhouding tot de investering van de aandeelhouders in het bedrijf.

Kortom, net zoals CapEx ons helpt te weten wat de fysieke kapitaalkosten van bedrijven zijn, stelt OpEx ons in staat om de terugkerende kosten van de dagelijkse operaties van een bedrijf te achterhalen. Dus hoe lager deze indicator is in vergelijking met die van zijn sector, hoe efficiënter het bedrijf is.

Gerelateerde artikelen

Wat is een Balance Sheet (Balans)?
De balance sheet is een van de belangrijkste financiële overzichten van een bedrijf, waarin de economische situatie op een bepaald moment wordt weergegeven. Met andere woorden, de balance sheet geeft weer wat de vermogenssituatie van een bedrij...