Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

ROE (Return on Equity) Wat is Het en Hoe Wordt Het Berekend?

De Return on Equity (ROE), of het rendement op eigen vermogen, is een financiële ratio die bedoeld is om het rendement of de rendabiliteit die een bedrijf genereert in verhouding tot zijn eigen vermogen te evalueren. Met andere woorden, de ROE meet de efficiëntie van een bedrijf met betrekking tot de middelen die door de aandeelhouders (eigen middelen of netto vermogen) zijn bijgedragen.

ROE van een bedrijf

De ROE wordt berekend door de nettowinst van het bedrijf te delen door het netto vermogen van het bedrijf en wordt uitgedrukt in procentuele termen. Het wordt ook geïnterpreteerd als de rendabiliteit van het eigen vermogen.

Bij wijze van voorbeeld betekent een ROE van 8% dat voor elke 100 euro bijgedragen door de aandeelhouders, het bedrijf 8 euro winst maakt.

Hoe bereken je de Return on Equity (ROE)? | Formule

De formule van de ROE heeft als teller de nettowinst van het bedrijf en als noemer het netto vermogen, dat bijvoorbeeld als een gemiddelde kan worden berekend, bijvoorbeeld over de laatste twaalf maanden.

ROE formule

Laten we niet vergeten dat we de nettowinst krijgen van de winst- en verliesrekening en het netto vermogen is te vinden in de balans.

Het eigen vermogen kan ook worden berekend als de activa min de passiva van het bedrijf.

Waarom is de Return on Equity (ROE) belangrijk?

De ROE is een fundamentele maatstaf voor beleggers en financiële analisten, omdat het inzicht geeft in de prestaties van het bedrijf in termen van hoe het eigen vermogen wordt gebruikt om winst te genereren.

Een hoge ROE laat over het algemeen zien dat het bedrijf een hoog rendement behaalt op het eigen vermogen, terwijl een lage ROE kan wijzen op een laag rendement of zelfs verliezen.

Hoe kan de de Return on Equity (ROE) worden geïnterpreteerd?

Om de ROE te interpreteren, moeten we de volgende intervallen overwegen:

0 – 0,15 – Lage ROE
0,15 – 0,2 – Optimale ROE
0,2 – 0,4 – Te hoog. Het bedrijf zou meer middelen kunnen investeren in plaats van ze ongebruikt te laten in reserves of eigen vermogen.
Meer dan 0,4 – Overmatige reserves.

Hier zijn enkele tips om de ROE te gebruiken om de winstgevendheid van een bedrijf te evalueren:

 1. Vergelijk de ROE van een bedrijf met die van andere vergelijkbare bedrijven.
 2. Vergelijk de ROE met het sectorgemiddelde. Dit kan een idee geven van hoe het bedrijf presteert ten opzichte van andere bedrijven in dezelfde sector.
 3. Houd rekening met de context, want het is waardevol om rekening te houden met het moment waarop het bedrijf zich bevindt en hoe dit de ROE kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld, een bedrijf met een hoog niveau van schulden kan een lagere ROE hebben vanwege de rente die moet worden betaald over de lening.
 4. Overweeg de prestaties in de loop van de tijd. De ROE kan aanzienlijk variëren van de ene periode tot de andere.
 5. Gebruik de ROE samen met andere metingen om een compleet beeld te krijgen van de winstgevendheid van het bedrijf.

Hoe kan het ROE van een bedrijf worden verhoogd?

 • Verhoging van de nettowinst: Dit kan worden gedaan door bijvoorbeeld de verkoop te verhogen of kosten te verlagen.
 • Verlaging van het eigen vermogen.
 • Effectief gebruik van schuld: Het gebruik van schuld kan op korte termijn het ROE verhogen, mits het bedrijf voldoende winst kan genereren om de rente op de lening te dekken. Echter, een hoog niveau van schuld kan ook het risico vergroten en de financiële stabiliteit van het bedrijf verminderen.
 • Verbetering van de operationele efficiëntie: Het verhogen van de efficiëntie kan helpen om de nettowinst van het bedrijf en dus het ROE te verhogen. Dit kan het verlagen van kosten, het verhogen van de productiviteit en het verbeteren van de kwaliteit van producten of diensten omvatten.

Hoe kan ik de ROE gebruiken om het aandeel van een bedrijf te analyseren?

De ROE kan ons helpen om het niveau van duurzame groei van het bedrijf te schatten en het potentieel voor verhoogde dividenden die haar aandelen betalen. Hiervoor moet rekening worden gehouden met de retentieverhouding, het percentage van de winst dat wordt ingehouden en opnieuw geïnvesteerd in hetzelfde bedrijf.

duurzame groei

Op deze manier kunnen we de duurzame groeiratio berekenen, wat de snelheid is waarmee een bedrijf kan groeien zonder schulden aan te gaan om zijn uitbreiding te financieren. Bijvoorbeeld, laten we aannemen dat de ROE van een bedrijf 11% is, en dat de retentieverhouding 65% is. Dit betekent dat de duurzame groeiratio 7,15% is (11% * 65%).

Een aandeel dat langzamer groeit dan zijn duurzame groeiratio kan ondergewaardeerd zijn, of er kan een risico zijn dat door marktdeelnemers is geïdentificeerd. In elk geval moet de belegger de zaak nader onderzoeken om tot een conclusie te komen.

Wat is de ideale de Return on Equity (ROE)?

Over het algemeen, omdat de ROE het rendement vertegenwoordigt dat de aandeelhouders ontvangen, zou een goede ROE tussen de 15% en 20% kunnen liggen. Dit betekent een rendement van tussen de 15 en 20 euro voor elke 100 euro aan investering.

De ROE kan aanzienlijk variëren tussen bedrijven en sectoren, dus het is belangrijk om de ROE van een bedrijf te vergelijken met die van zijn peers of met het sectorgemiddelde.

Bedrijven in sectoren met hoge kapitaalvereisten, zoals mijnbouw of nutsbedrijven, hebben doorgaans een hoog niveau van activa en eigen vermogen, wat zou kunnen resulteren in een lager ROE vergeleken met bedrijven in sectoren met lagere kapitaalvereisten, zoals de technologiesector.

Het is belangrijk op te merken dat de ROE geen perfecte maatstaf is en kan worden beïnvloed door factoren zoals het gebruik van schulden en financiële hefboomwerking.

Hoe kunnen schulden de ROE vertekenen? Dit gebeurt wanneer winsten worden gegenereerd door middel van leningen, wat resulteert in een hoge ROE die het niveau van de financiële hefboom niet adequaat weerspiegelt.

Kan de Return on Equity (ROE) hoger zijn dan 1?

In theorie kan de ROE inderdaad hoger zijn dan 1 wanneer de nettowinst groter is dan het eigen vermogen van het bedrijf. Om zo’n resultaat te behalen, zou het bedrijf niet alleen eigen middelen moeten gebruiken, maar ook financiering van derden, dat wil zeggen, schulden.

Dus, een ROE hoger dan 1 is mogelijk, maar het niveau van de schuld van het bedrijf moet worden geanalyseerd. Bovendien, zoals eerder aangegeven, kan een ROE hoger dan 0,4 betekenen dat er te veel reserves worden aangehouden die niet opnieuw worden geïnvesteerd.

Bovendien moet een vergelijking worden gemaakt met andere bedrijven in de sector en met het historische record van de organisatie.

En wat als mijn ROE negatief is?

Een negatieve ROE is het gevolg van het feit dat het bedrijf geen winst maakt, maar verlies lijdt in de analytische periode.

Wat we kunnen interpreteren is dat als de ROE bijvoorbeeld -0,2 is, dit betekent dat de aandeelhouder €20 verlies lijdt voor elke €100 aan investeringen. Kortom, de middelen van de organisatie kunnen inefficiënt worden gebruikt.

Beperkingen van De Return on Equity (ROE)

De ROE kan verschillende beperkingen hebben in sommige scenario’s:

 • Onregelmatige winsten: Laten we aannemen dat een bedrijf verliezen heeft geleden gedurende verschillende perioden. Dit vermindert het eigen vermogen en wordt geregistreerd als ingehouden verliezen. Stel je nu voor dat, na deze slechte periode, het bedrijf winst maakt. Bij het berekenen van de ROE hebben we een verminderd eigen vermogen, wat kan leiden tot een hoog ratio, maar als gevolg van de vertekening als gevolg van de verliezen uit het verleden.
 • Overmatige schulden: Zoals we eerder hebben uitgelegd, kan een bedrijf winst maken, maar door schulden aan te gaan. Zo kan op korte termijn misschien een hoge ROE worden waargenomen, maar een grote schuldenlast kan later de resultaten van de onderneming beïnvloeden.
 • Negatief eigen vermogen of negatief resultaat van het boekjaar: Als het eigen vermogen negatief is of als het resultaat van de onderneming geen winst is maar verliezen zijn, vertekent dit de ROE en is het beter om het niet te berekenen.

Hoe bereken je de ROE? | Praktisch voorbeeld

Laten we een praktisch voorbeeld bekijken door de ROE:

 • EBIT: € 1.300
 • Belastingen: € 400
 • Rente: € 200
 • Totale activa: € 21.000
 • Passiva: € 15.000

Netto inkomen:

EBIT – Belastingen – Rente = 1.300-400-200= 700 €

Eigen vermogen:

Activa – Passiva = 21.000-15.000= 6.000 €

ROE= 700/6.000= 11,67%

Dat wil zeggen dat er voor elke 100 euro kapitaal 11,67 euro nettowinst wordt gegenereerd.

Verschillen tussen ROE en ROA

In tegenstelling tot de ROE heeft de ROA als noemer de totale activa van het bedrijf. Met andere woorden, in dit geval worden de passiva niet afgetrokken.

Zowel de ROE als de ROA stellen ons in staat om de winst die door het bedrijf wordt gegenereerd te meten. Echter, beide ratio’s zouden samen met andere indicatoren moeten worden gebruikt, omdat we bijvoorbeeld niet bekend zijn met het niveau van de schulden van het bedrijf.

Bovendien zou de vergelijking van de ROE en de ROA moeten worden gemaakt met die van andere bedrijven in dezelfde sector, of met het sectorgemiddelde.

Andere winstgevendheidsratio’s zoals de ROE

Andere interessante winstgevendheidsindicatoren zijn:

 • Nettowinstmarge: Deze wordt verkregen door de nettowinst te delen door de totale inkomsten. Deze ratio weerspiegelt hoeveel winst het bedrijf genereert voor elke euro aan inkomsten.
 • Rentabiliteit van activa (ROA): Deze wordt verkregen door de nettowinst te delen door het totale vermogen. Deze ratio onthult hoe efficiënt het bedrijf is in het gebruik van zijn activa om winst te genereren.
 • ROCE: Dit is het rendement op het geïnvesteerde kapitaal. Het wordt berekend door de operationele winst (EBIT) te delen door het geïnvesteerde kapitaal (nettoschuld + eigen vermogen).

Samenvattend, een hoge ROE is in principe positief, maar wanneer het ratio erg hoog is, kan dit duiden op een overmatige schuldenlast of onregelmatige winsten, zoals we hierboven hebben uitgelegd.

👉 Nog een interessant artikel: Winst Per Aandeel (WPA): Wat is het en hoe wordt het berekend (formule)?

Gerelateerde artikelen

Wat is een Balance Sheet (Balans)?
De balance sheet is een van de belangrijkste financiële overzichten van een bedrijf, waarin de economische situatie op een bepaald moment wordt weergegeven. Met andere woorden, de balance sheet geeft weer wat de vermogenssituatie van een bedrij...