Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

Wat is Cash flow? – Formule, Soorten en Uitleg

De cash flow of “geldstroom” is een indicator die de capaciteit van het bedrijf om geld te genereren weerspiegelt, meer specifiek, liquiditeit.

De cash flow omvat een reeks ontvangsten en betalingen gemaakt in een bepaalde periode. Het komt overeen met de financiële circulatie, meer specifiek, met de stromen van inkomende en uitgaande contanten.

Dus, de cash flow omvat een groep aantekeningen van de schatkistrekening en die afkomstig zijn van elk type operatie die binnen het bedrijf wordt uitgevoerd.

Waarom is de cash flow belangrijk?

De cashflow is essentieel omdat het genereren van winst niet altijd betekent dat er contante middelen beschikbaar zijn. Dat wil zeggen, winst maken betekent niet noodzakelijkerwijs dat er liquiditeit is.

Liquiditeit maakt het mogelijk om betalingen te dekken die op korte termijn moeten worden gedaan, bijvoorbeeld om schulden af te lossen of om werknemers te betalen.

We moeten onthouden dat, wanneer we de resultatenrekening opstellen, we rekening houden met het accrual-principe. Dat wil zeggen, een inkomen wordt erkend wanneer het wordt gegenereerd, ongeacht of de daadwerkelijke ontvangst ervan is geregistreerd. Bijvoorbeeld, een verkoop op krediet genereert inkomsten. Echter, er moet nog gewacht worden op een volgende periode om het geld voor de transactie te ontvangen.

Op dezelfde manier zijn er kosten die worden erkend in de resultatenrekening, maar die geen geldbetaling vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld, wanneer vaste activa worden afgeschreven door de vermindering van hun levensduur. Daarom wordt een kostenpost erkend, maar is er geen daadwerkelijke uitstroom van contanten geregistreerd.

👉 Voor meer informatie over fundamentele analyse: Fundamentele analyse op de beurs: Ratio’s, methoden en soorten bedrijven

Hoe wordt de cash flow berekend?

De berekening van de cash flow kan heel eenvoudig worden gedaan. Alleen de nettowinst wordt genomen en eerst worden de afschrijvingen opgeteld. Dit is vanwege wat hierboven is uitgelegd, dat wil zeggen, omdat ze geen echte uitstroom van geld vertegenwoordigen.

Ook worden de voorzieningen opgeteld. Dit zijn middelen die worden afgetrokken om een noodfonds te hebben, maar die ook geen uitstroom van contanten impliceren.

Dat wil zeggen, we hebben de volgende formule voor de cash flow:

Cashflow = Nettowinst + Afschrijvingen + Voorzieningen

Soorten cash flow

Geldstromen (of liquiditeit) kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:

  • Operationele cash flow: Dit is het contante geld dat wordt betaald of ontvangen voor de activiteiten van het bedrijf, of het nu gaat om handel in goederen of het leveren van diensten.
  • Investerings cash flow: Registreert de uitgaande en inkomende geldstromen gerelateerd aan de investeringen van het bedrijf, bijvoorbeeld transacties in onroerend goed of op de financiële markt. Dergelijke transacties komen niet overeen met de hoofdactiviteit.
  • Financierings cash flow: Dit is het geld dat wordt ontvangen of betaald voor de financiële activiteiten van het bedrijf. Dat wil zeggen, de aflossing van leningen, de terugkoop van aandelen, de betaling van dividenden, onder andere operaties.

Free Cash Flow (FCF)

De Free Cash Flow is de vrije kasstroom (operationele kasstroom). Het houdt geen rekening met de schulden na belastingen. Ervan uitgaande dat er geen schuld of financiële lasten zijn, de Free Cash Flow is het geld dat beschikbaar zou zijn in het bedrijf na het dekken van de behoeften aan herinvestering in vaste activa en operationele fondsbehoeften.

Om de vrije kasstromen te berekenen, moet men de inkomsten en uitgaven die het bedrijf zal hebben voorzien.

Berekening van de Free Cash Flow

Berekening van de Free Cash Flow

Dit is de eenvoudigste en meest voorkomende methode om de cashflow te berekenen. Het omvat de cashflow gerelateerd aan operationele en kapitaaluitgaven, en deze waarden worden opgenomen in de financiële overzichten van het bedrijf.

👉 Voor meer informatie: Wat is Free Cash Flow (FCF) en Hoe Wordt Het Berekend?

Andere nuttige artikelen

Gerelateerde artikelen

Wat is een Balance Sheet (Balans)?
De balance sheet is een van de belangrijkste financiële overzichten van een bedrijf, waarin de economische situatie op een bepaald moment wordt weergegeven. Met andere woorden, de balance sheet geeft weer wat de vermogenssituatie van een bedrij...